مرکز آموزش از راه دور آموزشگاه پروفسور میرزاخانی
جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
ثبت نام
Previous
Next

مرکز آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی

دبیرستان متوسطه دوره اول

ثبت نام در پایه هفتم ، پایه هشتم ، پایه نهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

دبیرستان متوسطه دوره اول

ثبت نام در پایه هفتم ، پایه هشتم ، پایه نهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

دبیرستان متوسطه دوره دوم

ثبت نام در پایه دهم ، پایه یاز دهم ،پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

دبیرستان متوسطه دوره دوم

ثبت نام در پایه دهم ، پایه یاز دهم ،پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

رشته ریاضی فیزیک

ثبت نام در رشته ریاضی فیزیک دهم ، ریاضی فیزیک پایع یازدهم ،ریاضی فیزیک پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

رشته ریاضی فیزیک

ثبت نام در رشته ریاضی فیزیک دهم ، ریاضی فیزیک پایع یازدهم ،ریاضی فیزیک پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

رشته تجربی

ثبت نام در رشته تجربی دهم ، تجربی یازدهم ،تجربی پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

رشته تجربی

ثبت نام در رشته رتجربی دهم ، ریاضی تجربی یازدهم ،تجربی پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

رشته انسانی

ثبت نام در رشته انسانی دهم ، رانسانی یازدهم ،انسانی پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

رشته انسانی

ثبت نام در رشته انسانی دهم ، رانسانی یازدهم ،انسانی پایه دوازدهم آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

رشته های ثبت نامی هنرستان آموزش از راه دور بزرگسالان پروفسور میرزاخانی

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

ثبت نام در دوره هنرستان مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

ثبت نام در دوره هنرستان مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

خیاطی لباس شب و عروس

ثبت نام در دوره هنرستان خیاطی لباس شب و عروس آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

خیاطی لباس شب و عروس

ثبت نام در دوره هنرستان خیاطی لباس شب و عروس آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

مدیریت آشپزی و قنادی

ثبت نام در دوره هنرستان آشپزی و قنادی آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

مدیریت آشپزی و قنادی

ثبت نام در دوره هنرستان آشپزی و قنادی آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

عکاسی دیجیتال

ثبت نام در دوره هنرستان عکاسی دیجیتال آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

عکاسی دیجیتال

ثبت نام در دوره هنرستان عکاسی دیجیتال آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر

گرافیک رایانه ای

ثبت نام در دوره هنرستان گرافیک رایانه ای آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی

گرافیک رایانه ای

ثبت نام در دوره هنرستان گرافیک رایانه ای آموزش از را دور پروفسور میرزاخانی
مطالعه بیشتر